12 iul. 2009

DECIZII COMITET EXECUTIV 2009 - 2017

DECIZIA(HOTĂRÂREA) nr. 001 din 29.01.2009
Comitetul Executiv al Asociaţiei de Proprietari „CASA NOASTRĂ-BL.V1sc.1” s-a întrunit astăzi 29.01.2008, în efectiv complet, pentru a impune eliminarea disfuncționalităților apărute în relația Asociației cu sistemul bancar, cu autoritățile fiscale și cu Administratorul Asoc. Pentru eliminarea interpretărilor și a formulărilor neclare constatate în cele 6 luni de la înființarea Asoc., Com.Exec. al Asociaţiei de Proprietari „CASA NOASTRĂ-BL.V1,Sc.1”, HOTĂRĂȘTE :
I. ÎNTODEAUNA PREȘEDINTELE As.Prop.(acum, vremelnic, D-nul Argintaru Marian Gabriel C.I. Seria RT nr. 198657, eliberat de către S19, la data de 20.06.1999, CNP 1601229400010, cu domiciliul în Bucureşti, Cal. 13 Septembrie nr.231, Bl.V1, Sc.1, ap.6, Sect.5), este împuternicit de către Comitetul Executiv, să demareze şi să finalizeze demersurile pentru obţinerea CIF , pentru a semna ,negocia şi a rezilia contracte cu firme şi/sau persoane fizice specializate, în vederea bunei administrări şi întreţineri a condominiului, pecum şi de a deschide, de a închide şi de a administra conturi bancare (la orice bancă), în numele, în folosul şi în favoarea asociaţiei de proprietari (inclusiv depuneri sau retrageri de numerar). Împuternicitul are dreptul de a delega drepturile şi obligaţiile de mai sus, unei terţe persoane, sub forma unei delegaţii care să fie semnată şi stampilată cu ştampila preşedintelui şi cu precizarea operaţiunilor/perioadei , pentru care / în care aceasta este valabilă .
Președintele este singurul în drept să dețină/folosească ștampilele rotunde ale Asoc. care sunt valabile pe orice act, numai însoțite de semnătura olografă a acestuia.
Președintele este singura personă abilitată să gestioneze fondurile Asoc. fie acestea în numerar, fie în conturi bancare, cu obligația de a respecta bugetul votat în Ad.Gen.Asoc.
Președintele Asoc. este singura persoană abilitată să negocieze contracte și convenții civile, în numele Asociaţiei de Proprietari „CASA NOASTRĂ-BL.V1sc.1” .
Președintele are obligația de a verifica dacă Administratorul angajat de Asoc. aplică întocmai prevederile prezentei Hotărâri a Com.Exec. În acest sens, Președintele va renegocia contractul actual cu Adm. Asoc. și va impune respectarea Hot.Com.Exec.Nr.001/2008.
II. Oricare proprietar/chiriaș din condominiu, sau oricare persoană majoră care are înscrisă în actul de identitate adresa condominiului nostru, are dreptul de a solicita extrase de cont, la oricare dintre conturile asociaţiei. Solicitantul va primi împuternicire pe numele său, exclusiv în vederea ridicării extraselor de cont(ale Asoc.) de la unitățile bancare. 
Președintele Asoc. este obligat la deschiderea/închiderea conturilor, să anunțe acest fapt şi să afişeze în maxim trei zile toate datele de indentificare ale conturilor.
III. Fondul de Rulment, ptr. fiecare apartament al condominiului, se stabileşte de Președinte, ca propunere, după definitivarea listelor cu cotele de întreţinere ptr. luna Februarie a fiecărui an calendaristic. Cotele de întreţinere, care reprezintă maximul sezonului rece Noiembrie-Ferbruarie, din fiecare sezon rece, se vor înmulţi cu un coeficient egal cu 1,2. Astfel va rezulta fondul de rulment evaluat ca necesar ptr. următoarele 12 luni. Diferenţa dintre fondul existent în necesarul pentru anul următor și existent în Februarie al anului în curs, se va eşalona în rate egale, pentru fiecare apt., personalizat. Ratele se vor înscrie în LISTELE Mai-Octombrie(sezonul cald). În cazul Apt. la care apar diferențe cu minus, acestora li se va restitui suma care excede Fondul de Rulment necesar.
Președintele Asoc. include Fondul de Rulment în propunerea de buget, pe care o prezintă în Adunarea Generală a Asoc. unde este supusă votului. În cazul în care Președintele apreciază că în anul care urmează nu vor avea loc creșteri ale costurilor pentru utilități, este îndreptățit să nu propună creșterea Fondului de Rulment.
Fondul de rulment al întregului condominiu pentru perioada rece 2008-2009, este de 11094,00 LEI.
IV. Fondul de Reparaţii-Modernizări necesar fiecărui an calendaristic se va decide ca propunere, motivat, de către Președinte. Eventuale creșteri/scăderi ale F.Rep. se vor repartiza în mod egal cu cota deţinută din propr. indiviză, de către fiecare apartament. Diferenţa dintre necesar şi exsistent, se va încasa/plăti în rate egale, pe LISTELE Mai-Octombrie(numai ulterior votării în Ad.Gen.Asoc.).
Președintele Asoc. include Fondul de Reparații-Modernizări în propunerea de buget, pe care o prezintă în Adunarea Generală a Asoc. unde este supusă votului. 
Fondul de Reparaţii necesar în Noiembrie 2008(afişare liste octombrie), este de 3522,53Lei la nivelul întergului condominiu.
În perioada Noiembrie-Februarie a fiecărui an calendaristic, Preşedintele Asoc. nu poate angaja reparaţii al căror cost să depăşească totalul 50% din Fondul de Reparaţii existent. Vor face excepţie de la regulă, reparaţiile în urma unor avarii şi calamităţi care aduc în mod evident prejudicii oricărei proprietăţi din condominiu( fie că este deţinută individual, fie indiviz).
V. Întârzierile la plată înregistrate de către oricare proprietar/chiriaş, la orice sumă datorată asociaţiei, vor fi supuse penalităţilor. VALOAREA PENALTĂŢILOR VA FI DE DOI LA MIE DIN SUMA DATORATĂ PENTRU FIECARE ZI CALENDARISTICĂ DE ÎNTÂRZIERE.
Restanțele și penalitățile cuvenite acestora se vor afișa săptămânal( separat de LISTĂ), cu minim 5zile înainte de următoarea dată programată de Asoc. pentru încasări. Penalitățile afișate vor se vor calcula până la data programată de Asoc. pentru încasări.
În cazul în care, un proprietar/chiriaș dorește să achite o parte din suma restantă , este recomandabil să se adreseze Președintelui pentru a afla cuantumul penalităţilor cuvenit sumei respective(pe care dorește să o achite).
Cuantumul penalităților se modifică numai Hot. ale Adunării Generale Asoc. atunci când aceasta votează bugetul Asoc.
Penalitățile încasate de către Asoc. se contabilizează în fondul de Reparații-Modernizări.
Nu pot fi încasate(de către Asoc.) restanțe fără încasarea penalităților aferente acestora. 
Nu pot fi încasate contribuțiile pentru Lista.Afișată(în termen), dacă există sume restante + penalități neachitate. Restanțele și penalitățile aferente se vor încasa obligatoriu în ordine cronologică(lună/an).
Președintele și Administratorul au obligația de a penaliza Casierul Asoc. cu o sumă egală cu penalitățile neîncasate. 
VI. Oricare proprietar/chiriaş din condominiu, ce doreşte să ocupe exclusiv şi spre folos propriu, un spaţiu deţinut indiviz și de către ceilalţi proprietari, va plăti către asociaţie o chirie lunară. Persoanele care nu domiciliază/locuiesc în condominiu vor negocia cu Președintele Asoc. cuantumul chiriilor, pornind de la un preț dublu fața de cel perceput proprietarilor/chiriașilor.
Chiriile încasate se contabilizează în Fondul de Reparații-Modernizări.
Președintele Asoc. include cuantumul.chirii în propunerea de buget, pe care o prezintă anual în Adunarea Generală a Asoc. unde este supusă votului.
La propunerea Președintelui, pînă la următoarea Ad.Gen., Comitetul Executiv hotărește menținerea chiriilor ptr. părţile din proprietatea indiviză, care erau deja ocupate la înfiinţarea Asoc. Astfel, se vor înscrie în LISTELE lunare:
100,00 Lei/lună ptr. Uscătorie Mare, etaj tehnic,în prezent ocupată de Ap.32;
65,00 Lei/lună ptr. Uscătorie Mică, etaj tehnic,în prezent ocupată de Ap.33 ;
5,00Lei/lună ptr. 10mp din terenul deţinut indiviz,în prezent ocupaţi de balcon (parter). Pentru terenul ocupat se percepe o chirie de 0,5/Lei/mp/lună.
0,50Lei/mp/lună ptr. ocuparea unui spațiu în subsolul construit al imobilului. Suprafața ocupată se va determina incluzând spații ptr. acces( de exemplu ptr. cauciucuri stivuite turn, se va percepe o chirie ptr. 2mp).
100,00Euro/lună, în echivalent LEI, pentru Spațiul Parter(încăpere), folosit în prezent de către un terț (terțul nu este proprietar/chiriaș/locatar în condominiu).
Se exceptează de la plată ocuparea vremelnică a spațiilor indiviz deținute, pentru o perioadă de max.75zile(depozitarea mobilierului) de către proprietari care efectuează renovări-modernizări, dacă aceștia lasă loc suficient ptr.circulație/siguranță.
Pentru publicitate/anunțuri/informări pe fațadele condominiului, sau pe oricare altă suprafață comună, se vor percepe chirii în cuantum de :
         - 25Lei/buc/lună pentru orice suprafață mai mică sau egală cu 0,25mp
         - 45Lei/buc/lună pentru orice suprafață cuprinsă între 0,26mp și 0,50mp.inclusiv.
         - 92Lei/buc/lună pentru orice suprafață cuprinsă între 0,51 și 1,00mp.inclusiv
         - peste 1,00mp se vor stabili chirii prin negociere în funcție de situația din piață.
Sumele pentru publicitate(Lei/mp/buc/lună) nu includ taxele datorate Autorit.Locale/Statului.
Președintele Asoc. are obligația de a sesiza Administratorul în cazul în care se vor solicita/ocupa alte spații comune în afara celor menționate. Administratorul are obligația de a înscrie în liste chiria care va fi stabilită de către Preș. (minim)proporțional cu destinația spațiului(teren, subsol, încăpere, etc) și proprțional cu calitatea chiriașilor(locatari sau terți). Proporția se va stabili considerând chiriile stabilite în prezenta, sau în viitor prin ultima Hot.Ad.Gen.
VII. DEC.015/15.06.2017 !!!! ANULAT/ABROGAT !!!!  Deoarece cheltuielile efectuate de către Asoc. pentru plata energiei electrice, a abonamentului ptr. mentenanță liftului și pentru curățenie/igienizare, depind preponderent de nr. de persoane (consum aprox.75%electr.=motor lift, negociere contracte/convenții.civile), dar aceste cheltieli acoperă și obligația proprietarilor/chiriașilor de a menține funcțional lifitul, de a menține igiena comunității și de a asigura siguranța circulației pe casa scării :
Administratorul Asoc. va repartiza pe nr. de pers., cheltuielile Asoc. pentru energie electr., ptr. abon.Lift și ptr. curățenie/igienizare ;
Apartamentele declarate nelocuite, vor achita cotele repartizate ptr. o persoană(energie electr., abon.Lift și curățenie/igienizare) ; Obligația rezultă din calitatea de proprietar.
VIII. În cazul Apt. nelocuite, proprietarii au obligația de a lăsa datele de contact ale unei persoane, care să permită accesul în apt., în caz de avarie a rețelelor interioare. Persoana care asigură accesul în apt. nelocuit, trebuie să se poată prezenta de urgență în oricare zi a anului. Asociația poate sancționa cu penalități de 10Lei/lună proprietarul dacă acesta refuză să lase date de contact.
În cazul unei avarii care aduce daune altor proprietari, după 24 ore de la semnalarea acesteia, Asoc. este îndreptățită să forțeze intrarea în apt. respectiv, numai cu scopul de a repara elementele avariate. La terminarea reparațiilor, se va repara/înlocui ușa de intrare în respectivul Apt., care va fi încuiată și sigilată. Noile chei se vor preda proprietarului. Toate cheltuielile de reparare/ înlocuire se vor suporta din Fondul de Rep. Al Asoc. și se vor recupera(numai de la Apt. vinovat) prin înscriere în următoarea LISTĂ.
IX. În cazul în care se solicită reducerea cu una sau mai multe persoane a numărului locatarilor dintr-un apartament aceasta se va opera ulterior schimbării contractului cu prestatorul/operatorul care asigură transportul/depozitarea deșeurilor menajere(gunoiului). Contractul Asociației cu REBU se referă la numărul persoanelor din condominiu, deoarece prețul impus este în LEI/pers.
Schimbarea/modificarea contractului
se poate face de către solicitant(proprietar/chiriaș) care va primi împuternicire de la Asoc. și copii ale actelor necesare;
se poate face de către Președinte, dacă solicitantul achită 100,00Lei către Asoc. + eventuale taxe/costuri solicitate de către prestator. Suma încasată de către Asoc. se va contabiliza în Fondul de Reparații-Modernizări.
Asoc. motivează că : pentru a scoate o persoană din listă, trebuie să cheltuiască timp și bani pentru a schimba contractul cu REBU mai devreme decât prevede termenul acestuia. De fapt, aceasta presupune două operațiuni de schimbare a contractului(prima dată, pentru a scade o persoană, apoi, a doua oară trebuie schimbat contractul cu REBU după vânzarea/închirierea apt., revenirea locatarului, etc.). Com. Exec. A constatat că nu este exclusă posibilitatea ca să primească astfel de solicitări (uneori)săptămânal.
X.   Consumul de apă rece/caldă în apartamentele nelocuite va fi considerat zero numai dacă aceasta poate fi probat prin indexurile apometrelor, sau prin blindarea/sigilarea alimentării către obiectele sanitare, către mașini de spălat sau către alte locuri de consum. Dacă proprietarul refuză să efectueze montajul apometrelor sau blindarea/sigilarea, la apartamentul declarat nelocuit pentru calculul cotelor apă rece/caldă se va considera o personă în LISTELE LUNARE .
XI.   Președintele Asoc. poate elibera Acorduri/Avize către furnizorului de energie termică în cazul în care unul sau mai multe Apt. solicită debranșarea de la rețeaua de încălzire, parte comună a condominiului.
Acordul/Avizul în mod obligatoriu, va informa solicitanții despre modalitatea în care se vor calcula cotele din chelt. cu încălzirea la Apartamentele debranșate. Se va menționa că :
Dacă Apt. debranșat demonstrează că a montat un alt sistem de încălzire, cu STR cel puțin egală celor demontate, în fiecare încăpere actual încălzită, calculul se va face numai ptr. căldura radiată de coloanele tur + retur (nu există efectul „de frapieră” sau „de ladă frigorifică”).
Dacă Apt. debranșat refuză să monteze un alt sistem de încălzire cu STR egală celor demontate, în fiecare încăpere actual încălzită, se va calcula căldura radiată de coloane + 0,2 X(înmulțit cu) suprafețele radiante învecinate(ale debranșatului, sau ale altor proprietari), dacă vecinătățile sunt despărțite prin elemente comune (planșee neizolate ptr.compart.exterior și/sau pereți neizolați ptr.compart.ext). Aceasta deorece, suprafețele separatoare reci fiind, vor obliga la un consum mai mare vecinii din imediata apropiere și va determina implicit un consum mai mare pentru întregul condominiu.
XII. Preşedintele asociaţiei este delgat/împuternicit să negocieze şi decidă salariile, indemnizaţiile şi orice alte drepturi băneşti, cuvenite firmelor sau personelor fizice angajate, care colaborează, sau care prestează servicii către asociaţie, inclusiv sumele pe care le încasează personal.
XIII. Preşedintele în timpul mandatului, are obligaţia de a demara formalitățile ptr. o  Adunare Generală Extraordinară(pentru noi alegeri), în termen de cinci zile, în cazul în care este notificat de către un alt membru.Asoc (prin afişare) despre faptul că există o altă personă dispusă să preia funcţia de Președinte al Asoc. 
Ad.Gen.Extr. se va face prin scrisori adresate tuturor apartamentelor, care vor alege Președintele Asoc. prin opțiune scrisă, semnată, datată. Costurile afişării şi ale trimiterii scrisorilor, vor fi suportate de către Asociaţie, dacă există documente de decont.
29.IAN.2009
Preşedinte: Argintaru M./ Vicepreşedinte: Godini F. /Cenzor: Oprea C.-tin

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 002 - privind împuternicirea Președintelui As.Prop.„Casa Noastră – Bl.V1, Sc.1” pentru a aplica penalități în scopul de a stopa daunele materiale /morale pe care le suportă proprietatea indiviz deținută și proprietarii acesteia , în urma nerespectării Normelor de Igienă
Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 02.03.2009.
Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației, cele constatate la fața locului de către membrii Comitetului Executiv și amendamentele aduse de aceștia la macheta de hotărâre;
Văzând atitudinea unora dintre proprietari, care aduc prejudicii majorității;
Constatând că prin depozitarea unor obiecte voluminoase, toxice sau grele în ghene, nu sunt respectate NTSM ptr. Îngrijitor Scară;
În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari - publicată în M.O. Partea I nr. 490 și a Normei Metodologice de Aplicare a L230/2007 – publicată în M.O. Partea I nr.43 din 18.01.2008;
Comitetul Executiv al As.Prop.„Casa Noastră – Bl.V1, Sc.1”
DECIDE(HOTĂREȘTE) :
Articolul 1 Președintele As.Prop. „Casa Noastră - Bl.V1 sc.1” este împuternicit de către Comitetul Executiv să penalizeze oricare apartament din condominiu atunci când este pusă în pericol sănătatea celorlalți proprietari prin încălcarea normeloe de igienă.
Articolul 2 Penalitățile se impum dacă cei care locuiesc în apt. penalizat, sau vizitatorii lor, au pus în pericol sănătatea comunității, prin fapte făcute cu rea credință sau din dezinteres față de ceilalți proprietari, față de prorietatea indiviză inclusiv alimentarea cu apă/încălzire, sau față de colaboratorii Asoc. care exercită remedierea/corectarea/înlăturarea unui defect/avarie/sursă de infecție/pericol.
Articolul 3 Președintele As.Prop. „Casa Noastră - Bl.V1 sc.1” va impune penalități de până la150Lei pe incident. 
Articolul 4 Sunt considerate incidente, următoarele fapte :
a) Aruncarea pe tubulatura pentru gunoiul menajer, a obiectelor cu dimensiuni (volume) mari care duc la obturarea acesteia;
b) Aruncarea pe tubulatura pentru gunoi menajer a obiectelor grele și contondente care conduc la spargerea acesteia;
c) Aruncarea pe tubulatura de gunoi menajer a molozului rezultat în urma lucrărilor de construcții (inclusiv a prafului astfel rezultat).
d) Aruncarea pe tubulatura de gunoi menajer a oricăror materiale toxice sau infalmabile;
e) Împiedicarea sub orice formă a evacuării gunoiului menajer prin blocarea spațiilor comune sau a servituților care prmit evacuarea, obstrucționarea alimentării cu apă menajeră sau a alimentării cu agent termic;
f) Depozitarea în spații comune a materialelor toxice- inflamabile-explozibile  sau a oricăror obiecte urât (pestinențial) mirositoare;
g)Depozitarea în spații comune a oricăror obiecte voluminoase. Se exceptează de la această regulă depozitarea mobilierului pe timpul renovării unui apartament, dacă lucrările nu durează mai mult de 75 de zile calendaristice.
h) Arucarea pe ferestre sau de la balcoane a oricărui obiect.
i) Evacuarea prin garguiul balcoanelor a oricăror lichide care conțin substanțe toxice, inflamabile sau a apelor cu care s-au spălat dejecțiile animalelor de casă.
Articolul 5 Președintele As.Prop. „Casa Noastră - Bl.V1 sc.1” este împuternicit de către Comitetul Executiv să dispună repartizarea sumelor de bani obținute din penalizarea incidentelor de la Art.4. poate dispune contabilului Asoc. să repartizeze până la 50% din penalitate ca recompensă în urma eliminării cauzelor incidentului. Restul din penalitate se va contabiliza în Fondul de Penalități al Asoc.
Articolul 6 Comitetul Execuiv al As.Prop. „Casa Noastră - Bl.V1 sc.1” impune Președintelui Asociației să informeze în scris fiecare Apt. prin cutia de scrisori și prin afișare, despre prevederile prezentei în termen de două zile de la emiterea HCE.
Articolul 7 Prezenta se va aplica începând cu data de 09.03.2009.

Președinte de Ședință:  Argintaru M,   Secretar:  Oprea C-tin, Membru : Godini Fernando

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 04 privind întocmirea Listelor Lunare fără repartizarea costurilor „Abonament Ascensorul” către persoanele care locuiesc în apartamentele de la Parter și de la Etajul 1
Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 27.12.2009.
Având în vedere sesizările verbale pemite de la Ap.1 - Ap.7;
Cunoscând că uscătoriile de la Et. Tehnic sunt închiriate în folosul Asoc.;
Cunoscând că ușa ascensorului de la Et. 1 nu a fost vreodată funcțională, iar comanda din cabină nu funcționează pentru primul etaj ;
În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari - publicată în M.O. Partea I nr. 490 și a Normei Metodologice de Aplicare a L230/2007 – publicată în M.O. Partea I nr.43 din 18.01.2008;
În temeiul Statului As.Prop.„Casa Noastră – Bl.V1, Sc.1” înregistrat la Judecătoria sect.5
Comitetul Executiv al As.Prop.„Casa Noastră – Bl.V1, Sc.1”
HOTĂREȘTE :
DEC.015/15.06.2017 !!!! Articolul 1 !!! ANULAT/ABROGAT !!!
Președintele As.Prop. „Casa Noastră - Bl.V1 sc.1” este împuternicit de către Comitetul Executiv să dispună Administratorului și Contabilului următoarele:
a) Începând cu Lista Ianuarie 2010, în calculul Cheltuielilor Gospodărești la poziția Lift (Ascensor), nu vor fi considerate persoanele care LOCUIESC în Ap.1, Ap.2, Ap.3, Ap.4, Ap.5, Ap.6 și în Ap.7(respectiv persoanele care locuiesc la Parter și la Et.1). Dispoziția se va referi numai la persoanele din Apartamentele ce au destinația de locuință.
b) Persoanele juridice care desfășoară activități în oricare dintre Apartamentele de la Parter sau de la Et.1, se vor include în continuare în calculul Chelt. Gospod. poziția Lift (Ascensor).
c)Ap.1- Ap.7 vor suporta în continuare cheltuielile pentru energia electrică care includ și consumul liftului (ascensorului). Prezenta Hotărâre se referă doar la cheltuielile ocazionate de abonamentul pentru depanarea Liftului (Ascensorului). 
Articolul 2 
În cazul în care Ascensorul necesită reparații, acesta fiind parte indiviză a proprietății comun deținute, cheltuielile se vor repartiza tuturor celor 35 de apartamente proporțional cu procentele pe care le dețin.
Articolul 3 Softurile care folosesc la calculul Cotelor de întreținere, se vor modifica astfel încât să aplice prezenta Hotărâre, începând cu Lista Ianuarie 2010 și pentru toate Listele Lunare ce urmează acesteia, fără o limită în timp. 
Președinte de Ședință: Oprea C-tin /Secretar: Godini Fernando /Membru : Răduț Nicolae

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 005 - cu referire la apometrele montate în condominiu, respectiv cu privire la verificarea, la repartizarea costurilor și la penalizarea celor care aduc prejudicii
Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 05.04.2013.                                                        
* Considerând Certificatele.de.Etalonare/Buletinele.de.Verificare.Metrologică ale apometrelor(ce erau) montate în condominiu la data de 25.03.2013 și cererile membrilor care au participat la Ad.Gen.Asoc. din 30.03.2013 (ad.gen. reconvocată ptr.07.04.2013). 
** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației și amendamentele aduse de membrii Comitetului Executiv la macheta de hotărâre;
*** Observând atitudinea unora dintre proprietari, care aduc prejudicii altora, prin intervenții asupra aparatelor de măsură, prin violarea sigiliilor și/sau prin nedeclararea imediată a cadranelor defecte/aparatelor care nu înregistrează ;
- În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari - publicată în M.O. Partea I nr. 490 și a Normei Metodologice de Aplicare a L230/2007 – publicată în M.O. Partea I nr.43 din 18.01.2008;
- În temeiul LEGII NR.51/ 2006 și a Ordin 29/N/1993ANRSC și a N.Met. de facturare şi repartizare pe proprietari individuali a consumului total de apă ........-ANEXA 12.
- Preluând metodologia ApaNova, RADET, ENEL, DISTRIGAZ de soluționare/facturare a situației în care aparatele de măsură sunt defecte/neconforme.
Pentru a centraliza toate actele normative în vigoare , toate recomandările și pentru a le adapta, atât cât este permis, cerințelor specifice ale comunității,
COM. EXEC. al As.Prop. CASANOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE(HOTĂRÂRE)
cu referire la apometrele montate în condominiu,
respectiv cu privire la verificarea, la repartizarea costurilor, la penalizarea celor care aduc prejudicii,
precum și la repatizarea sumelor încasate din penalizări către cei care au fost în mod real prejudiciați  
I.  CONVENȚIE- Proceduri, termene VERIFICARE METROLOGICĂ  
Art.1. La interval de 4 ani(plus,minus 2luni), în mod obligatoriu se va realiza Controlul Metrologic al tuturor apometrelor montate în apartamentele din condominiul situat în București, Calea 13Septembrie Nr.231, Bl.V1,Sc.1,Sect.5. ÎN INTERVALUL dintre 2 CONTROALE SUCCESIVE ÎN CONDOMINIU trebuie să existe UN SINGUR SIGILIU ptr. APARAT (apometru) și UN SINGUR SIGILIU care să asigure MONTAJUL APARATELOR (apometrelor).
REFUZUL Controlului Metrologic se consideră a fi cerere(din partea proprietar) pentru ca apt. respectiv să fie declarat NECONTORIZAT. Cererea se va reflecta inclusiv în Lista Lunii în care se efectuează Controlul Metrologic. Se consideră REFUZ Control Metrologic și nepermiterea accesului(inclusiv lipsa proprietarului) la data+intervalul orar anunțate prin afișare și prin cutiile poștale(de către Asoc.); numai dacă anunțul a fost făcut cu minim 5zile înainte de programare.
Asociația nu poate programa Control Metrologic în perioada 15.Iunie-15.Sept., în perioada sărbătorilor de iarnă 4.Dec.-9.Ian. și nici în perioada vreunei sărbători legale plus,minus 2zile(plus ulterior, minus înainte de).  
Art.2. REFUZUL ÎNLOCUIRII APOMETRELOR declarate NECONFORME în urma Controlului Metrologic se consideră a fi cerere(din partea proprietar) pentru ca apt. respectiv să fie declarat NECONTORIZAT. Cererea se va reflecta inclusiv în Lista Lunii în care se efectuează Controlul Metrologic. Se consideră REFUZ ÎNLOCUIRE APOMETRE NECONFORME și nepermiterea accesului(inclusiv lipsa proprietarului).Programarea se face la ridicarea apom ptr.Control.Metr. 

II. CONVENȚIE- Proceduri, termene VERIFICARE PERIODICĂ de către Asoc.                              
Art.3. Asociația are opțiunea de a verifica fiecare apt. la un interval de maxim 90zile (regularizare); astfel, nu poate impune penalizări(sancțiuni) pentru o perioadă mai mare de 90zile.
Dacă consideră necesar(întemeiat pe istoric), Asociația poate verifica apometrele dintr-un apartament de mai multe ori într-o lună/săptămână. Între două verificări, la același Ap., intervalul nu poate fi mai mic de 48ore.
Programarea verificărilor poate fi făcută(de către Asoc) numai în zilele de Luni-Vineri ale unei săptămâni și numai în intervalele orare 8-10 și 18:30-20:30. Fiecare Ap. anunțat are opțiunea de a informa imediat lânga anunț Asoc., dacă refuză o zi anume(una singură) sau un interval orar anume(referitor numai la anunțul lângă care afișează). Afișarea lângă anunțAsoc. a unei opțiuni pentru o zi+interval orar, NU SE CONSIDERĂ a fi REFUZ VERIFICARE(dacă se alege dintre zilele și intervalele orare afișate). Intervalul orar afișat de către Ap. trebuie să cuprindă minim 60min.(de ex.8:30-9:30).
Asociația este obligată a anunța, prin afișare, cu 48ore înainte de verificare.
La apt. ANUNȚAT nelocuite, sau cu locatari ANUNȚAT plecați în (mini)VACANȚE, se va face verificarea atunci când proprietarul vine în condominiu ptr. a achita cotele cuvenite la casierie. Anunțurile NELOCUIT și PLECAT ÎN VACACANȚĂ, pot fi făcute NUMAI prin introducerea în cutia de scrisori a Asoc.+martor, e-mal.Asoc, SMS nr.Asoc și NUMAI dacă se indică un număr.Tel., și/sau email al persoanei care poate permite accesul în Apt. în max.24ore de la producerea unei avarii.
Asociația nu are dreptul de a programa verificarea pentru mai mult 2 etaje într-o zi calendaristică. Verificarea se va face prin sondaj doar la o parte dintre apartamentele situate pe acele două etaje anunțate(în funcție de istoricul fiecărui Apt. și de opțiunea Asoc.).
Art.4. PROCEDURA de VERIFICARE/REGULARIZARE impune obligații atât pentru delegații Asoc. care verifică, cât și pentru reprezentantul Ap. verificat : 
- Asociația va delega două persoane care să participe(împreună) la verificarea(sondaj) Ap. de la etajele anunțate;
- Reprezentantul Apt. verificat poate solicita înainte de control prezența unui martor din partea sa, dacă acesta se prezintă în termen de max.10min., de la accesul delegaților Asoc. Martorul Apt. verificat trebuie să semneze sub datele sale de identificare și conf. Cod Civil nu trebuie să nu fie rudă cu familia care deține în propr. ap. respectiv.
- Reprezentantul apt. citește indexurile, le înscrie în fișa de regularizare(sau dictează) și semnează;
- Delegații asociației verifică sigilii, inelul de susținere și fotografiază indexurile(citite și inscrise în fișa de regularizare de către reprez.Ap.). Deleg. sunt îndreptățiți a verifica, prin sondaj funcționarea apometrelor când sunt în funcțiune consumatorii de apă(spălătoare,lavoare,dușuri,W.C-uri, mașini de spălat, etc.).
- Se notează în fișă, data și ora la care s-a efectuat verificarea/regularizarea și consumatorii care au fost deschiși pentru verificare funcționare.
- În cazul în care există sigilii rupte/desfăcute, racorduri necontorizate, sau apometre nefuncționale delegații menționează în fișa de regularizare ce au constatat și semnează în fața reprezentantului Apt.
- Reprezentantul are dreptul să facă observații la constatări, dacă le asumă prin semnătură. Martorul reprezentantului trebuie să semneze că a participat la verificare/regularizare și să menționeze eventuale abuzuri.
- În cazul în care fișa semnalează nereguli, Președintele Asoc. are obligația de a solicita control(inclusiv metrologic) din partea firmei care a sigilat(unic) în condominiu. Controlul se va plăti de către Asoc. din Fond Reparații, apoi în cazul dovedirii suspiciunilor se va recupera prin Listă de la respectivul Apt. respectiv.
Art.5. REFUZUL de a permite: verificarea indexurilor ptr. regularizare , verificarea sigiliilor de către Asoc.(inclusiv inel susținere) și a existenței dispozitivelor magnetice, se consideră cerere pentu ca apt. respectiv să fie declarat NECONTORIZAT. Cererea se va reflecta inclusiv în Lista Lunii în care se efectuează/refuză verificarea.
REFUZUL de a citi indexurile(mc+două zecimale) în timpul verificării/regularizării efectuate de Asoc. se consideră cerere pentru ca apt. respectiv să fie declarat NECONTORIZAT. Se consideră REFUZ și dictarea către cei doi delegați ai Asoc. a unor inexuri fictive(nerespectarea procedurii de la art.4).
Se consideră REFUZ nepermiterea accesului(inclusiv lipsa proprietarului), precum și declararea lunară a unor index-uri fictive(nereale) sau declararea unor verificări inexistente.

III. MĂSURI PENTRU REPARAREA PAGUBELOR ADUSE MEMBRILOR Asoc. 
Art.6. În urma Controlului Metrologic la apometrele montate în condominiu, laboratorul de etalonare emite Buletinele de Verificare Metrologică, care pot menționa mai multe tipuri de defecte care se încadrează în TREI CATEGORII . Penalitățile aplicate în liste, sunt măsuri (conf.L230/2007.Art.31.(2)) care vor avea ca scop repararea pagubelor (conf.L230/2007.Art.17).
Cele TREI CATEGORII de apometre NECONFORME sunt :
a). „În debit minim nu înregistrează la parametrii normali” - în mod evident acest defect nu poate fi sesizat de către proprietar nici când citește indexurile. Nu este cazul a fi impuse penalizări dacă apometrele defecte au fost înlocuite/sigilate. Practic nu există prejudicii la 5,5ml/s(1,1linguri/sec nu se poate face duș,baie, nu se pot spăla rufe,veselă,etc.)
Refuzul înlocuirii conduce automat la declararea Apt. ca fiind necontorizat, deoarece acest defect nu „atenționează” și nu „obligă” proprietarul a-și înlocui robineții defecți.
b). „Cadran defect” (blocat,nu înregistrează în trafic,în debit max.) - în mod evident acest defect putea și trebuia să fie sesizat Asociației de către proprietari/locatari. Neanunțarea Asoc., se prezumă a fi din cauză că defectul apărut între ultima citire și control.
Cei prejudiciați pot fi numai proprietarii/chiriașii apartamentelor necontorizate în cazul în care există măcar un astfel de apt.
În cazul în care absolut toate apartamentele sunt contorizate, acestea sunt prejudiciate (au plătit mai mult la chelt gosp., sau avarii).
Apartamentele al cărui Bul.Verif.Metr. menționează „cadran defect(sau blocat, sau nu înregistrează în trafic,în debit max., etc.)” vor primi penalitate: înscrierea în Lista(lunii control) ca fiind „necontorizat”. În acest fel va scade pentru o lună preț.apă/pers./apt. ptr. cei prejudiciați ; „necontorizații” vor fi singurii beneficiari ai penalizării dacă există unul sau mai multe apt. fără apometre. În cazul în care absolut toate apartamentele sunt contorizate, pejudiciații vor beneficia de scăderea Chelt. Gosp/Avarii. Penalitatea nu exclude plata apei consumate(de către Apt.), conform indexurilor declarate ptr. luna următoare controlului.
c). „Inel susținere cadran rupt” sau „Protecție cadran spart(neanuțat Asoc), sau cu orificii...”(permit fie scoaterea cadranului în timpul consumului, fie schimbarea manuală a indexului) – Acestea NU POT FI FĂCUTE DECÂT CU INTENȚIE sunt excluse ruperile.inel/găur. accidentale, iar spargerea accidentală poate fi constatată/anunțată imediat.
Cei prejudiciați sunt numai proprietarii/chiriașii apartamentelor necontorizate în cazul în care există măcar un astfel de apt. În cazul în care absolut toate apartamentele sunt contorizate, acestea sunt prejudiciate (au plătit mai mult la chelt gosp., sau avarii).
Dacă buletinul metrologic menționează defectele de mai sus, se vor aplica următoarele Penalități :
Înscrierea în Lista(lunii control) ca fiind „necontorizat”. Beneficiarii penalizării sunt apt. necontoriz. dacă există unul sau mai multe apt. fără apometre. În cazul în care absolut toate apartamentele sunt contorizate, pejudiciații vor beneficia de scăderea Chelt. Gosp. Penalizarea nu exclude plata apei consumate(de către Apt. penalizat), conform indexurilor declarate ptr. luna următoare controlului.
Prin „necontorizat” se înțelege apart. care nu are montate apometre și căruia i se calculează consumul considerînd RESTUL diferenței dintre consumul condominiului și suma consumurilor tuturor celor care au montate apometre.
Repartizarea PAUŞALĂ a costurilor pentru apă rece/caldă pentru trei luni calendaristice, considerând prețul mediu al furnizorilor pentru luna în care s-a efectuat Contr.Metr și două luni anterior. În conformitate cu Norma metodologică de facturare şi repartizare pe proprietari individuali a consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului condominiului elaborată de ANRSC-Ordin 29/N/1993 , cap. 2, art. 7, paragraful 2, pentru un apartament care nu are montate repartitoare de costuri (contoare de apă rece şi caldă) se va lua în calcul : PAUȘAL = un consum de 3,3 mc/persoană/lună pt. apa caldă şi 5,1 mc//persoană/lună pt. rece.
Penalitatea(cons.Paușal.3luni), se va aplica direct Fodului de Rulment al apartamentului penalizat. Sumele scăzute ca penalități se vor repartiza prin adăugare Fondului de Rulment al apartamentelor necontorizate, proporțional cu nr. pers., în cazul în care există măcar un astfel de apt. În cazul în care absolut toate apartamentele sunt contorizate, Sumele scăzute ca penalizări se vor repartiza prin adăugare Fondului de Rulment tuturor apartamentelor, proprorțional cu nr. persoane, În acest fel, Total.F.Rul. al condominiului nu va fi afectat, iar cei prejudiciați vor fi singurii beneficiari ai repartizării penalității-PAUȘAL. 
Proprietarul Apt. penalizat are obligația de a readuce F.Rulm. la nivelul hotărât prin A.G.  

În cazul în care, pentru defecte produse intenționat(c), se refuză/contestă plata penalităților, Președintele Asoc. este obligat să facă Plângere Penală împotriva proprietarului.
MEMBRII COM. EXEC. CASA NOASTRĂ BL.V1,Sc.1
Președinte-Oprea Constantin/ Vicepreședinte-Argintaru Marian/Cenzor-Răduț Nicolaie

DECIZIA Nr. 006 din 26.04.2013
„procedura de scoatere a unei persoane din Lista Lunară”
Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 26.04.2013. Convocarea ședinței a fost făcută de Preș.Asoc. * Considerând situația concretă a Listelor Ian.-Mart.2013, când s-au constatat situații inechitabile față de repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane. 
** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației și amendamentele aduse de membrii Comitetului Executiv la macheta de hotărâre; 
*** Observând atitudinea unora dintre proprietari/chiriași/locatari, care abuzează de faptul că DECIZIA(HCEx.) 001/2008 nu menționează un număr de zile dintr-o lună pentru care se poate solicita scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană și nu impune penalități ptr. neanunțarea nr. de persoane ;
În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari, modificată prin Legea 175/2010, Art.30,b). și Art.31,(2)
În temeiul Norme Metodologice de aplicare a L230/2007 Art.17,b), e),f) și r)
În conformitate cu prevederile Codului Civil
În completarea DECIZIEI (HCEx.) 001/29.01.2008, IX.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
Art.1 - Președintele Asoc., Administratorul Asoc. și Cenzorul Asoc. pot aproba/înscrie.în.Liste/accepta reducerea scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană, pentru unul sau mai mulți proprietari/chiriași/locatari la cererea acestora, numai în cazul în care se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :
a) Dacă cererea specifică exact nr. de zile/luni consecutive pentru care este făcută solicitarea și dacă se anexează cel puțin o dovadă(bilet avion/tren/bus, voucher cazare, contr închiriere, contract utilități etc.). De asemenea, solicitantul trebuie să se angajeze, prin cerere că va informa în scris Asoc. despre întoarcerea sa, spre a locui în condominiu, în termen de max.24ore de la producerea acesteia.
Se consideră ca fiind „în scris” și e-mail sau SMS. 
b) Dacă Asociația nu transferă(prin Listă) către celelalte persoane, partea de cote ce vor fi reduse celui/celor care au solicitat reducerea(cote care se referă la contracte/convenții în derulare ce se calculează fucț. de nr. de persoane, sau care în cazul unei defecțiuni a aparatelor de măsurare se taxează paușal/pers.).
c) Dacă Preș.Asoc. constată că sunt respectate prevederile DECIZIEI (HCEx.) 001/29.01.2008, VII, VIII și IX. În acest sens, Preș.Asoc. NU este îndreptățit a impune Adm. operarea modificărilor în liste, înainte de modificarea contractelor/convențiilor cu furnizorii/prestatorii.
Art.2 - În cazul în care numărul de zile solicitat în cerere, este mai mic decât perioada acceptată spre a fi redusă de către unul dintre furnizori/prestatori prin modificarea contractului, cererea se va respinge, pentru a asigura repartizarea echitabilă a cheltuielilor către toți proprietarii/chiriașii/locatarii din condominiu.
Art.3 - Dacă urmare a îndeplinirii condițiilor de la Art.1, se efectuează modificările în Listele lunare, iar persoana ptr. care s-au redus cheltuielie se întoarece(pt.orice perioadă neacceptată de furnizori/prestatori) spre a locui în condominiu fără a anunța :
Pentru Apt. se va aplica o penalitate egală cu totalul sumelor reduse pentru întreaga perioadă solicitată prin cerere . Penalitatea se va înscrie în prima/următoarea Lista.Lună și după încasare se va contabiliza în FSIPC.
În același mod se va aplica penalitatea și Apt. care nu declară nr. real de persoane ce locuiesc în condominiu.
Prezenta Decizie se aplică începând cu Lista Aprilie 2013, care urmează a se afișa cel mai târziu în 27 Mai.2013.
Președinte: Oprea Constantin/ Vicepreședinte:  Argintaru Marian/ Cenzor: Răduț Nicolaie

DECIZIA Nr. 007 din 26.04.2013
„Procedura afișare/postare.web a Listelor lunare și a informațiilor obligatorii ”

Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 26.04.2013. Convocarea ședinței a fost făcută de Preș.Asoc. * Considerînd modul concret în care au fost întocmite/calculate Listele Iul.2007-Mart.2013 și cuantumul informațiilor pe care membrii asoc. le obțin prin afișare/postare pe.aviziere/pag.web.Asoc. 
** În legătură cu cererile formulate în toate A.G. din 2013 și cu solicitările adresate verbal, în timp, de către mai mulți membrii ai asoc.; cu scopul de a reduce nr./amploarea de cererei/răspunsuri scrise sau verbale
*** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației și amendamentele aduse de membri Comitetului Executiv la macheta de hotărâre;
În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari, modificată prin Legea 175/2010
În temeiul Norme Metodologice de aplicare a L230/2007
În conformitate cu prevederile Codului Civil
În completarea DECIZIEI (HCEx.) 001/29.01.2008
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
                                            DECIZIE
Art. 1. Lunar, odată cu afișarea Listei și pentru perioada cât aceasta va fi afișată, obligatoriu se vor expune la aviziere și următoarele informații(pe suport hârtie) :
Informații din care să rezulte absolut toate cheltuielile și toate veniturile Asoc, pentru luna afișată. Se vor menționa obligatoriu furnizorii/prestatorii/cat.de venituri, cantitățile și sumele plătite/încasate.din.activități.lucrative, penalități și penalizări. În cazul în care, anumite cote/contribuții înscrise în Listă, nu acoperă în întregime suma cheltuită, la categoria de cheltuieli neacoperită se va menționa explicit(în procente) ce parte se recuperează prin Lista afișată.
Cotele pe care fiecare apt. le deține idiviz din proprietatea comună și cotele care revin fiecărui apt. din suprafața termică radiantă a condominiului(numai ptr. calorifere/radiatoare).
Care Apt. au montate repartitoare de costuri(apometre) pentru măsurarea apei(rece + caldă)
Care Apt. au montate alte sisteme ptr. încălzire(agent termic) sau pentru preparare apa caldă
Toate datele(existent,necesar,cheltuieli nerecuperate, cote de contribuție) despre Fondul de Rulment și despre Fondul de reparații.
Art. 2. Săptămânal, obligatoriu cu min.5 zile înainte de următoarea zi.încasare, se vor afișa(suport hârtie) Apt. care au restanțe la plățile către Asoc. Informațiile afișate trebuie să specifice luna/anul ptr. suma restantă, nr. de zile de întârziere și valoarea penalizării calculată până la următoarea zi în care va fi posibilă încasarea.
Art. 3. Asociația(prin Președinte) este obligată să construiască/întrețină/mențină.permanent minim o pagină web publică, pe care să posteze în format electronic următoarele informații și documente :
Adresa poștală, minim o dresă e-mail, componența C.Ex și durata mandatului, CUI asoc. și minim un cod IBAN al Asoc.
LISTELE LUNARE și toate informațiile specificate la Art.1 și Art.2.
În plus față de cele afișate la aviziere, pe pagina web se vor publică obligatoriu :
Lunar, cu minim 5 zile înainte de afișarea listei, calculul apă rece/caldă personalizat ptr. fiecare Apt.
Lunar, cu minim 5 zile înainte de afișarea listei, calculul cotelor ptr. încălzire/Apt., dacă repartizarea se face în conformitate cu indexurile repartitoarelor de costuri(de către o firmă autorizată).
Săptămânal lista chitanțelor încasate
     d. Procesele Verbale ale A.G. (menținute pe web ptr. o perioadă de minim 5 ani)
     e. Toate Deciziile(hot.) Comitetului Executiv (menținute pe web cât sunt în vigoare, sau numai dacă nu se referă la situații/cazuri punctuale din trecut, nerepetabile). 
     f. Toate notificările, sesizările/cererile/contestațiile și răspunsurile Asoc. la acestea
Art. 4. Președintele Asoc. este singurul responsabil pentru ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor înscrise la Art.1-Art.3. Toate listele și informațiile publicate pe web, se vor menține timp de min. 4ani. Pentru a înfăptui aceaste obligații, Președintele Asoc. este împuternicit să uzeze de prevederile Deciziei(H.C.E.) 001/2008. Neîndeplinirea acestei atribuții, se sancționează cu 200Lei/incident și se va considera contribuție la FSIPC din partea apartamentului unde Preș. este Proprietar/Locatar.
Art. 5. Folosirea Blog.Asoc. sau a adresei de e-mail.Asoc. pentru a posta.anun-țuri/purta.discuții personale se sancționează/penalizează cu 50Lei/fiecare.incident și se va considera contribuție la FSIPC din partea apartamentului unde Preș. este Proprietar/Locatar.
Președinte: Oprea Constantin/ Vicepreședinte:  Argintaru Marian/ Cenzor: Răduț Nicolaie

DECIZIA Nr. 008 din 28.05.2013
Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 28.05.2013. Convocarea ședinței a fost făcută de Preș.Asoc. * Considerând situația concretă generată de Hot.Ad.Gen. din 14.04.2013, când s-a redus Contractul de Mandat al Președintelui Asoc. cu 321 Lei.NET(de la 521,00Lei.Net până la 200,00Lei.Net). s-a constatat că o serie de prestații necesare și în beneficiul Asoc., urmează a nu fi efectuate , deoarece L 230/2007 prevede mult mai puține obligații față de cele impuse prin H.A.G din 2008-2013, prin Decizia Nr.001/2008.
** Considerând situațiile posibile generate de închirierea unor spații în subsolul condominiului (care este asigurat inclusiv cu Alarmă). Astfel, pentru a accede spre spațiile închiriate, chiriașii trebuie să convoace una dintre cele 3 pers. care dețin chei + cod.alarmă.
*** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației și lipsa oricărui amendament la macheta de hotărâre din partea membrilor Comitetului Executiv;
În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari, modificată prin Legea 175/2010
În temeiul Norme Metodologice de aplicare a L230/2007
În conformitate cu prevederile Codului Civil
În completarea DECIZIEI (HCEx.) 001/29.01.2008, IX.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
Art.1 - Președintele Asoc., este împuternicit/abilitat și are obligația de a întocmi Contracte/Convenții Civile de Prestări Servicii pentru a asigura aplicarea fără excepție a prevederilor impuse de Decizia Nr.001/2008 , Decizia Nr.002/2009, Decizia Nr.004/2009, Decizia Nr.005/2013 și de Decizia Nr.006/2013. În Contracte/Convenții vor fi incluse toate obligațiile subînțelese pentru aplicarea deciziilor Com.Ex. (calcul săpt.penalit., situație.Fonduri imediat după plăți/încasări, preluarea numerarului de la casier, transportul numerarului la bancă/casierii, plata facturilor, căutarea/alegerea materialelor/serviciilor/prestatorilor, concepția/redactarea/afișarea documentelor a anuțurilor, a P.V. și a informărilor/contractelor, conceperea/mentenanța/modificarea softurilor, gestionare/redactare e,mail+blog etc.).
Art.2 - În mandatul 22.05.2013-22.03.2014, pentru a duce la înedplinire prevederile Art.1, Președintele Asoc. are obligația de a nu depăși o sumă forfetară de 313,00Lei,NET. Brutul care se va înscrie în Contractele/Convențiile(Art.1) se va calcula lunar, conform Cod Fiscal în vigoare la întocmirea fiecărei Liste Lunare.
Art.3 - Suprafețele închiriate/concesionate la Subsolul Tehnic al condominiului nu conferă dreptul chiriașului de a compartimenta, nici de a delimita și nici de a îngrădi spațiul(suprafața/volumul).
Art.4 - Oricare chiriaș/concesionar al Asoc. care folosește un spațiu la Subsolul Tehnic al condominiului are dreptul, fără plăți suplimentare, să aceseze spre/de.la suprafața închiriată, de două ori pe an(calendaristic) pentru max. 10Min la fiecare dintre vizite.
Vizitele.chiriașilor.spații.subsol, dar și solicitările ptr. întrerupere alim.apă(R/C) trebuie anunțate/afișate cu min.72ore înante de data/ora accesului.gratuit (în cazul în care propunrea poate fi onorată de către un reprez. al Asoc. care deține cheie+cod.alarmă). Asoc. poate refuza data+ora propuse de chiriaș și poate stabili altă dată/oră +/- 24h față de propunere.
Art.5 - În cazul în care, un chiriaș.sup.subs. dorește acces/vizită la spațiul Subsolul Tehnic, în afara celor două vizite gratuite(conf.Art.4), sau dacă acesta impune unilateral o zi/oră, își asumă plata contra chitanță, a sumei de 50,00Lei/vizită.10min. ca și cotribuție la FSIPC.
Contribuția de 50Lei.la.FSIPC pe lista următoare, se va aplica apt.-ului care impune o zi/oră ptr. întrerupere.alim.apă (fără consultare cu Asoc. cu min.72ore înainte).

Mențiune: - D-na Tălpeanu Aurica membru Com.Ex, a avut opinie separată doar față de suma de 50,00Lei de la Art.5, menționînd că „este cam mare”. Opinia nu a fost însoțită de altă propunere. Fără noimă, printre alte „întoarceri în timp” , în afara ordinii de zi, a afirmat „au existat interese”(sugerând furtul din banii Asoc.) în legătură cu achiziționarea ușii de intrare în condominiu (în Dec.2008 !!!)  Ulterior i s-a oferit contractul de achiziție în original, pe care a refuzat să-l primească/citească, deși originalul i se oferea pe termen nedeterminat spre a îl studia/cerceta/verifica. Tot în afara ordinii de zi, a fost și remarca Preș. care a afirmat că : „este bine să se mănânce numai alimente”!? (a motivat ulterior că vorbea prin telefon-”hands free” cu altă pers., despre alte subiecte).
Președinte,  Argintaru Marian/ Vicepreședinte, Oprea Constantin/Membru,Tălpeanu Aurica

DECIZIA Nr. 009 din 06.08.2013
Emisă în Ședința Comitetului Executiv din 28.05.2013. Convocarea ședinței a fost făcută de Preș.Asoc.     
* Considerând situația concretă d.p.d.v. al APT. care înregistrează constant restanțe și modul în care debitele acestora au influențat Fondul de Rulment gestionat de către Asoc.(din cauza restanțelor, acesta a ajuns în situația de a nu acoperi cheltuielile ptr. utilități în lunile de vară ).
** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației și amendamentele la macheta de Hotărâre/Decizie din partea membrilor Comitetului Executiv;
În temeiul Legii 230/2007 privind Asociațiile de Proprietari, modificată prin Legea 175/2010
În temeiul Norme Metodologice de aplicare a L230/2007
În conformitate cu prevederile Codului Civil
În completarea DECIZIEI (HCEx.) 001/29.01.2008, III.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
Art.1 - În cazul în care, un Apartament cumulează(în același timp, între două scadențe consecutive) mai mult de o restanță pe parcursul unui an calendaristic, atunci pct.III al DECIZIEI (HCEx.) 001/29.01.2008 se va aplica considerînd :
„Cotele de întreţinere, care reprezintă maximul sezonului rece” vor fi calculate ca SUMĂ între MAXIMUL LISTELOR Noiem.-Febr. din sezonul rece respectiv
ȘI 50% din MAXIMUL TOTALULUI RESTANȚE+PENALITĂȚI ACUMULA-TE(dacă este îndeplinită condiția să existe mai mult de o restanță între două scadențe consecutive).
Art.2 - Se vor excepta de la aplicarea prevederilor Art. 1, proprietarii apt. dobândite prin contracte de vînzare-cumpărare care nu au avut mai mult de o lună restantă ulterior achiziționării.
Art.3 - PREZENTA DECIZIE se va aplica începând cu anul 2014 pentru calculul Fond Rulment Necesar, luând însă în considerare maxim REST.+PEN. începînd cu scadența Listei Oct.2013(început sezon rece 2013-2014).
Notă : d-na Tălpeanu Aurica a expus verbal un amendament în sensul că a propus să se modifice Art.1 din prezenta ASTFEL : „Apt. cumulează(în.....) mai mult de DOUĂ restanțe pe parc.....”
Amendamentul a fost respins (1vot.pentru.adoptare, 2voturi împotriva.adoptării)
Președinte,  Argintaru Marian/ Vicepreședinte, Oprea Constantin/Membru,Tălpeanu Aurica

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 010 – din 07.11.2013
* Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației și amendamentele aduse de membrii Comitetului Executiv la macheta de hotărâre;
** Observând atitudinea unora dintre proprietari/chiriași/locatari, care aduc prejudi-cii(„necontorizaților”) prin faptul că NU declară în termen indexurile ptr. apă rece/caldă
*** În completarea CONVENȚIEI din DECIZIA 005/05.04.2013
**** În conformitate cu L230/2007 și cu Normele de aplicare ale acesteia.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
CONVENȚIE în legătură cu modul de
STABILIRE a CONSUMURILOR de APĂ RECE/CALDĂ
pentru APARTAMENTELE care NU CITESC/DECLARĂ INDEXURILE
la TERMENUL ANUNȚAT de Asoc.
Art.1 Asociația are obligația de anunța prin afișare data în care trebuie citite/declarate indexurile repartitoarelor.de.costuri(apometre) ptr. apa rece și ptr. apa caldă.
Anunțul se va afișa cu minim 5zile anterior termenului impus ptr. citire/declarare.
Art.2 Proprietarii/chiriașii/locatarii apartamentelor care au montate apometre, au obligația de a citi/declara.în.scris indexurile noi ale aparatelor de măsură, în inervalul de 12ore anunțat.
Indexurile noi se vor citi/declara sub forma Metri.Cubi + 2(două)zecimale.
Indexurile vechi se vor înscrie de către Asoc., conform evidențelor din luna/declarația anterioară. Indexurile vechi pot fi contestate/modificate numai dacă nu sunt identice cu indexurile.noi.înscrise în Lista.anterioară.
Declararea indexurilor noi se poate face prin Cutia.Poștală.Asoc(pe suport hârtie), sau în format electronic către e-mail : casanoastra231@yahoo.com
Excepție fac proprietarii/chiriașii/locatarii apartamentelor declarat/verificat a fi nelocuite.
Art.3 Apartamentele ptr. care, nu se citesc/declară indexurile pentru prima dată, într-o lună calendaristică, își asumă calculul consumului de apă pe care Asoc. îl va realiza, obligatoriu, conform convenției :
- Consumul din luna precedentă a apartamentului care nu a citit/declarat indexuri se va obține prin scăderea a 50%consum.anterior din indexului vechi(luna.fără.declar.) și prin adăugarea a 50%consum.anterior(la indexul.vechi) pentru înscrierea index.nou(luna.fără.declar.). Astfel, se stabilește în fapt o penalitate egală cu 50% din consumul declarat al lunii precedente, pentru Apt. care nu citește/declară indexurile. Penalitatea compensează costurile apartamentelor prejudiciate, respectiv cele care nu au montate apometre.
Excepție fac apartamentele declarat/verificat a fi nelocuite.
Art.4 Dacă un Apt. NU declară două luni consecutive indexurile ptr. apă rece/caldă(conf.anunț.Asoc), începând cu cea de-a doua lună, va fi considerat necontorizat. Astfel, cantitățile de apă rece/caldă se vor repartiza/determina în funcție de numărul de persoane care locuiesc în respectivul Apt., proporțional cu restul diferenței între consumul.condominiului și suma consumurilor apartamentelor.
Prezenta Convenție se va aplica începând cu 1.Decembrie.2013.

Preș.: Argintaru M. -Vicepreș.: Oprea C-tin -Membru: Tălpeanu Aurica


DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 011 – din 07.04.2014

* Luând în considerare sesizările adresate verbal de către Ap.17, Ap.21 și de Ap.1, în timpul Adunărilor Generale din 2014, referitor la sumele mari pe care Asoc. este obligată să le achite în calitate de Angajator către bugetul statului ;
Față de aceste sesizări, s-a constatat că toate remunerațiile achitate de către Asoc. , sunt urmare a unor prestații/servicii cu caracter permanent care sunt strict necesare comunității.
** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației care a subliniat că activitățile/prestațiile/serviciile cu caracter permanent trebuie remunerate în urma încheierii unor contracte individuale de muncă, sau prin semnarea unor contracte cu P.F.A./Societăți.Comerciale. S-au avut în vedere și amendamentele aduse de membrii Comitetului Executiv la macheta de hotărâre ;
*** Pentru modificarea pct. I și pct.XII din DECIZIA 001/2008 cu scopul ca Asoc. să nu mai beneficieze de calitatea de Angajator.
**** În conformitate cu L230/2007 și cu Normele de aplicare ale acesteia.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
Art.1. Începând cu data de 15.Aprile.2014, până la adoptarea unui nou Cod Fiscal, împuternicitul As.Pr.„CASA NOASTRĂ BL.V1,Sc.1” nu va mai încheia contracte individuale de muncă cu persoane fizice neautorizate fiscal(CUI), nici contracte de mandat, și nici o altă formă de contract de prestări/servicii/manopere/drepturi.intelect. care are caracter permanent/regulat, sau care are oricare alt caracter ce conduce conform legii la dobândirea calității de angajator(pentru Asoc.).
Excepție,dintre pers.fizice fără CUI, vor face numai contractele cu titlu gratuit.
Prezenta Decizie nu se poate aplica contractelor.de.muncă în vigoare, decât dacă angajații își exprimă acordul scris pentru încetarea relațiilor contractuale.
Art.2. Începând cu data de 15.Aprile.2014, până la adoptarea unui nou Cod Fiscal, As.Pr.„CASA NOASTRĂ BL.V1,Sc.1”,nu va prelungi vreun contract individual de muncă existent, peste termenul la care acesta fie încetează de drept(conform termen înregistrat/declarat la Insp.Terit.Muncă și la A.N.A.F), fie încetează prin acordul.părților, fie prin demisie/nerespectarea.clauze-lor/fișei.postului etc.
Art.3 Din cauză că, absolut toate prestațiile/serviciile/manope-rele/drepturile.intelectuale actual remunerate prin contracte individuale de muncă, sunt strict necesare condominiului/comunității, prin prezenta DECIZIE Com.Exec.Asoc, impune Președintelui Asoc. să ia din timp măsuri pentru a asigura continuitate, prin negocierea unor contracte cu P.F.A. sau cu Soc.Comerciale care să preia atribuțiile/fișa.postului pentru fiecare dintre angajații cărora le încetează contractul.
Art.4 Suma totală a contractelor cu P.F.A./Soc.Comerciale + toate Contr.Muncă.Ind. nereziliate conf.Lege, care vor asigura continuitatea serviciilor prestate către Asoc., NU poate depăși plafonul maxim de (brut)2.salarii.minime.pe.economie pentru servicii de administrare.tehnică, casier-încasator, ingrij.scară, fem.serviciu, aprovizionare, manager.clădire, contractare.servicii, mentenanță/postare.pag.web, corespondență, redactare.afișare anunțuri/răspunsuri, preluare/păstrare/transport.numerar și pentru operare cont.bancar.online.
Nivelul plafonului maxim(brut=totete.taxele,impozitele,contribuțiile,etc.) se stabilește prin H.Ad.Gen.                                                                       Administrarea financiară(contabilitate+declarații+plăți.ANAF+serv.perso-nal/protecția.muncii+arhivă) se va negocia în afara plafonului maxim(2salarii.min) conf.HAG, însă și acest contract trebuie încheiat numai cu PFA sau cu Soc.Com.
Preș.: Argintaru M. /Vicepreș.: Oprea C-tin /Membru: Filip Petre Cristinel

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 012 – din 16.07.2014
* Luând în considerare situația în care, din diverse motive, un proprietar/chiriaș refuză a face distincție între penalitățile de întârziere(aplicate sumelor restante) și penalitățile aplicate cu scopul de a descuraja încălcărea normelor din condominiu;
** Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației, care a subliniat și că în timp, penalizarea(amendarea, sancționarea) celor care încalcă normele de bună vecină-tate, s-a dovedit a fi avut efecte pozitive pentru toți proprietarii(nu au existat recidive). S-au avut în vedere și amendamentele aduse de membrii Com.Executiv la macheta de hotărâre
*** Pentru completarea DECIZIEI 002/2009(confirmată prin vot în H.Ad.Gen.2009), pentru întărirea celor prevăzute în DECIZIA 005/2013.Art.6.lit.c) și în Decizia 001/2009pct.V.
**** În conformitate cu L230/2007 și cu Normele de aplicare ale acesteia.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
Art.1 Începând cu 23.IULIE.2014(afișarea Listei IUNIE.2014) penalitățile aplicate ca sancțiuni în conformitate cu prevederile Deciziilor 002/2009 și 005/2013 ale Com.Exec., se vor debita direct din Fondul de Rulment al proprietarului/chiriașului apartamentului sancționat.
Art.2 Prevederile Art.1 se aplică și eventualelor sancțiuni care, până la 23.Iul.'14, nu au fost achitate de către proprie-tarii/chiriașii apt. penalizate, dacă până la efectuarea reținerii/scă-derii din F.Rulm., s-a scurs termenul de contestare(de la data transmi-terii/afișării notificării) și/sau dacă Asoc. a respins întemeiat eventuala contestație.
Art.3 În conformitate cu L230/2007, Președintele Asoc. și Admin.Asoc. au obligația de a dispune(+înfăptui.modif.evidențelor.fonduri) reconstitui-rea/completarea Fondului de Rulment al apartamentului penalizat conf.Dec.002/2009 și/sau Dec.005/2013, astfel încât respectivul F.Rulm./Ap să ajungă la valoarea(suma.în.Lei) impusă(F.Rulm.NECESAR) prin Hot.Ad.Gen. ce a aprobat BUGETUL Asoc.
Preș.: Argintaru M. / Vicepreș.: Nu a participat la ședință/ Membru: Filip.P. C. 

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 013 – din 02.09.2014
* Luând în considerare situația ivită în vara anului 2014 când afișajul Asociației a fost distrus sau modificat de persoane neautorizate ;
** În expunerea de motive a Președintelui Asociației, s-a subliniat că faptele s-au petrecut pentru întâia dată de la înființarea Asoc. și că astfel se explică lipsa unor norme de sancționare a distrugerii/modificării afișajului. S-au avut în vedere și amendamentele aduse de membrii Com.Executiv la macheta de hotărâre.
*** În conformitate cu L230/2007 și cu Normele de aplicare ale acesteia.
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
Art.1 Începând cu 03.Sept.2014, modificarea(neautorizată) afișajului Asociației se va sancționa cu o penalitate de 100,00Lei pentru fiecare incident. Penalitatea se va debita direct din Fondul de Rulment al proprietarului/chiriașului apartamentului sancționat și se va transfera/contabiliza în FSIPC al Asoc.
Art.2 Președintele Asoc. Are obligația de a înfăptui prevederile Art.1 , dacă au fost salvate/păstrate înregistrările camerelor de supraveghere ce vor demonstra că fapta a fost comisă de un proprietar/locatar/invitat al apartamentului sancționat, sau dacă fapta a fost comisă în prezența unui martor. Data aplicării sancțiunii va corespunde cu data notificării proprietarilor/chiriașilor apartamentului aflat în culpă.
Art.3 Contestarea sancțiunii se poate face în termenul impus de L230/2007 pentru contestarea listelor afișate. Termenul de depunere a contestației curge de la data transmiterii notificării către apt.aflat.în.culpă, dacă aceasta s-a anunțat prin afișare și prin postare pe Blog.Asoc.
Art.4 Se consideră incident de modificare a afișajului :
Poșarea, bararea și adăugirea cu instrumente pentru scris/desenat/vopsit, a anunțurilor/listelor/situațiilor afișate de reprezentanții Asoc;
Lipirea altor înscrisuri/foi/colante peste anunțurile/listele/situațiile afișate de reprezentanții Asoc;
Smulgerea, ruperea, decuparea și dezlipirea afișajului sau a unor părți din anunțurile/listele/situațiile afișate de reprezentanții Asoc;
Oricare alt mod de distrugere, sau de obturare a vizibilității afișajului.
Art.5 În conformitate cu L230/2007, Președintele Asoc. și Admin.Asoc. au obligația de a dispune(+înfăptui.modif.evidențelor.fonduri) reconstituirea/completarea Fondului de Rulment al apartamentului sancționat, astfel încât F.Rulm./Ap să ajungă la valoarea(suma.în.Lei) impusă(F.Rulm.NECESAR) prin Hot.Ad.Gen. ce a aprobat BUGETUL Asoc.


RĂSPUNS la contestație Ap.20
În 28.09.2014, Com.Ex. al As.Pr.Casa.Noastră.BLV1.Sc1, a discutat Contestația dvs. din 25.09.2014, prin care solicitați reducerea nr. de persoane(de la 2pers. la 1pers), față de ce este înscris în Lista August 2014 așa cum a fost aceasta afișată/postată pe Blog.Asoc.
În urma verificărilor față de NORMELE.Asoc. cei trei membrii ai Com.Ex. au constatat :
a). Asociația nu a reglementat printr-o Decizie a Com.Ex. modul în care cei ce locuiesc frecvent în condominiu, modifică nr.pers. înscris în Lista unui apartament, pentru a se putea repartiza echitabil Cheltuielile/Pers.(electrica,ascensor,gunoi,etc.). Lipsa unei astfel de norme, poate conduce la o repartizare inechitabilă, deoarece prin Dec.Com.Ex.Nr.006/2013 și prin Dec.Com.Ex. Nr.001/2008, Modificătă în 2012, la pct.VII și la pct.IX sunt reglementate atât Nr.Pers. ptr. Ap.Nelocuite cât și procedura de scoatere a unei persoane din Listele.Lunare(în cazul celor care doresc micșorarea temp. nr.pers.)
b). Președintele Asoc. nu a solicitat reclamații scrise celor două persoane care au sesizat că la Ap.20 locuiesc frecvent mai multe persoane inclusiv în August 2014(începând din Aug.2013). Astfel și din acest punct de vedere se constată că există disfuncțiuni ale reglementărilor Asociației, deoarece mărturiile se pot depune verbal doar în fața magistrațílor(care le consemnează după ce se depune jurământ).
c). Președintele.Asoc. a purtat cu Proprietara.Ap.20 o corespondență privată prin e-mail, de la adresa casanoastra231@yahoo.com, fiind în postura de a fi sancționat conform prevederilor Dec.Com.Ex. Nr.007/2013 Art.5. Din cauză că a fost o corespondență privată, Preș. nu a fost în măsură să prezinte Com.Ex. conținutul acesteia ptr. a demonstra că a explicat/motivat măsura.
Față motivarea petentei(Proprietara.Ap20) precum și față de celelalte cereri ale domniei sale, cei trei membrii ai Com.Ex. au constatat :
d). Art.17-1. lit.r) din Norm.Metod.Apl. ale L230/2007 redat în contestație, nu mai este aplicabil deoarece L230/2007 a fost modificată de mai multe ori între 2008-2012. Petenta trebuie să ia în considerație forma actualizată a acestei Legi și forma sintetică/consolidată care la fiecare art.lege(rămas.în.forma.inițială/modificat/anulat) indică și toate prevederile ce au rămas valide din Norme Metodologice de Aplicare.
e). Nu mai este actual (și)Art.17-1. lit.r) din Norm.Metod.Apl. ale L230/2007 , deoarece este o normă juridică de rang inferior care nu poate încălca nici una dintre LEGI(norme juridice de rang superior). Astfel, Asoc. are contracte(conf.legislației.în.ansamblul.său) cu furnizorii de sevicii care impun prețuri/condiții/termene (și) în funcție de numărul de persoane. Legislația nu permite înscrierea în contracte a unui nr. de persoane cu virgulă(în consecință furnizorii nu acceptă), iar L230/2007 obligă Asoc. să repartizeze costurile ECHITABIL către toate persoanele ce locuiesc în condominiu . Rezultă că TOȚI proprietarii au dreptul legal de a plăti exact cât li se cuvine, chiar dacă (conf.Fact. Aug.2014) prin reducerea cu o persoană cum se cere în Contestație, vor apare diferențe cuprinse între 0,23Lei/Ap și 0,92Lei/Ap în funcție de nr. de persoane ce locuiesc în fiecare Apart. De asemenea, au dreptul să se considere neîndreptățiți că respectivii BANI(nu Lei) le sunt luați și nu le sunt ceruți spre a fi dăruiți.
Intenția președintelui(în urma sesizărilor verbale) de a înscrie o persoană în plus la Ap.20, numai de câteva ori pe an, s-a dovedit neviabilă (poate fi contestată pe procedură, chiar dacă faptic este reală).
f). NU rezultă din sesizarea Ap.20 cum s-a juns la concluzia că a fost necesară citarea Art.71 din Codul Civil. Avem convingerea că este cunoscut faptul că o eventuală încălcare a acestuia este de competența Instanței, așa cum mai mult ca sigur este cunoscut că este dreptul oricărui proprietar/locatar de a întreba persoanele pe care nu le (re)cunoaște, cu ce scop acestea intră în condominiu. În cazul în care primesc un răspuns evaziv, sau dacă nu au cum întreba,sunt îndreptățiți să contacteze Asoc., cu scopul de a se proteja, sau cu scopul de a se asigura că li se înscriu corect cotele repartizate pe nr.pers. Nu cunoaștem să fi existat sesizări în legătură cu ascultatul pe la uși, cu controale neanunțate, sau cu pătrunderea în condominiu(cu accept.Asoc.) a unor paparazzi.
g). Contrar (și a)Art.71 din Cod.Civil ar fi ca Asoc. să dea curs cererilor Ap.20 și să furnizeze înregistrări ale cam.de.sprav. ale Asoc., în afara situației în care aceasta(furniz.) ar fi solicitată de o instituție abilitată să cerceteze o faptă penală cum ar fi, spre exemplu, distrugerea afișajului. Singurele situații în care au fost furnizate înregistrări ale DVR.Asoc., au fost două cereri ale Poliției în legătură cu o tâlhărie(asupra uneia dintre vecinele noastre) și în legătură cu o distrugere+furt(a grătarului met. de la intrarea în condominiu). În mod cert, în cazul în care o Instanță, Procuratura, sau Poliția(pentru fapte cu potențial de a fi probe în dosare penale), vor solicita în scris punerea la dispoziție a unor îngestrări ale DVR.Asoc., acestea vor fi puse la dispoziție necondiționat.
Analizând cele constatate, Com.Exec. al As.Pr. CASA NOASTRĂ BL.V1 Sc.1, a decis :
În termen termen de max.30zile, Preș.Asoc. are obligația de a propune Com.Ex. o machetă de Decizie care să reglementeze modul în care se înscriu în Listele lunare persoanele nedeclarate, dar care locuiesc frecvent în condominiu.
Până Joi.2.Oct.2013 se va modifica Lista August 2014 după cum urmează
La Ap.20 se va scade o pers. față de ce este afișat(lipsă Deciz.+ lipsă sesizări.scrise)
La Ap.6(Preș.) se va adăuga o pers. față de ce este afișat din 19.09.2009. Astfel, la toate celelalte 33Apt. sumele actual înscrise vor fi identice cu cele din lista modificată.
Președintele.Asoc. este sancționat cu o penalitate de 50,00Lei în conformitate cu Dec.Com.Ex. Nr.007/2013 Art.5(a purtat corespondență privată cu Ap.20, de pe adresa de e-mail a Asoc.). Penalitatea(sancțiunea) se va înscrie în Lista Septembrie.2014 la Ap.6 și se va contabiliza în FSIPC. 
Preș.: Argintaru M. / Vicepreș.: Nu a participat la ședință/ Membru: Filip.P. C.                           

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 014 – din 06.10.2014
* S-a luat în considerare situația în care, din diverse motive, un proprietar/chiriaș refuză a face distincție între o persoană care vizitează un apt. din condominiu și o persoană care locuiește frecvent în condominiu. Această situație, afectează repartizarea echitabilă a cheltuielilor.Asoc/nr.persoane și s-a întâmplat/se.întâmplă de aproximativ un an, împotriva așteptărilor/cutumelor stabilite între membrii comunității(în aprox. 15 ani de conviețuire).
Deși nu au existat precedente față de declararea chiriașilor unui apartament, cu scopul de a preîntâmpina un eventual litigiu, s-a considerat și situația în care un proprietar este în drept de a închiria în regim hotelier apartamentul său(o zi, câteva zile, o săptămână, etc.).
** Având în vedere și expunerea de motive a Președintelui Asociației, dar și faptul că în timp penalizarea(amendarea, sancționarea) celor care încalcă normele de bună vecinătate, s-a dovedit a fi avut efecte pozitive pentru toți proprietarii(nu au existat recidive). S-au avut în vedere și amendamentele aduse de membrii Com.Executiv la macheta de hotărâre.
*** Pentru ducerea la îndeplinire a Deciziei Com. Exec. din 28.09.2014 ce a răspuns la Contestația depusă de unul dintre proprietari față de Nr.Pers. din Lista Aug.2014
*** În conformitate cu L230/2007 -Modificată-Consolidată Art.30 și Art.47, cu Norme.Met. Cap.II-Art.16,Cap.III-Secț.1+Secț.a2a.Art.37, dar și pentru a asigura echitatea în legătură cu Dec.Com.Ex.001/2008(modif.în.2012)pct.IX + Dec.Com.Ex.006/2013
COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE ptr. statuare CONVENȚIE
cu privire la înscrierea în listele lunare a persoanelor
care sunt găzduite vremelnic/ocazional în condominiu
Art.1 Toți proprietarii/locatarii au obligația de a anunța Asociația despre intenția de a găzdui vremelnic alte persoane decât cele declarate a locui permanent în oricare apartament. Anunțarea Asoc.(prin Cutia.Scrisori.As.,sau prin e-mail.Asoc.) trebuie făcută indiferent de numărul zile de găzduire sau de numărul oaspeților(care vor fi găzduiți).
Art.2 Se vor considera persoane găzduite, persoanele(nedeclarate) care înoptează într-un apartament din condominiu(în oricare interval dintre 22:30-05:00), sau cele care desfășoară pentru mai mult de 3ore/zi diferite activități(renovare,montaje, activ.birou,etc.)
Numărul zile.persoană se va determina prin înmulțirea numărului zilelor de găzduire(fie și în luni diferite) cu nr. persoanelor găzduite( de exemplu 3pers. găzduite timp de câte o zi în 4luni consecutive, înseamnă 12zile.persoană)
Art.3 Reprezentantul Asoc. NU va dispune modificarea numărului de persoane înscrise în Listele.Lunare, în cazul în care un proprietar/chiriaș găzduiește pe o perioadă mai mică de 13zile.persoană, acumulate într-un interval de 4 luni calendaristice consecutive(cu excepția cazului în care se refuză anunțarea Asoc. conf. Art.1, caz în care se aplică Art.5).
Art.4 Reprezentantul Asoc. ARE OBLIGAȚIA de a dispune modificarea numărului de persoane înscrise în Listele.Lunare, în cazul în care un proprietar/chiriaș găzduiește pe o PERIOADĂ MAI MARE de 12zile.persoană(fie și din luni diferite) acumulate într-un interval de 4 luni calendaristice consecutive. Numărul de persoane astfel înscris în Listele.Lunare poate fi ulterior redus numai în conformitate cu Decizia Nr.001/2008-Modif.în2012.pct.IX și cu Decizia Nr.006/2013, cu excepția cazului în care au fost anunțate,de proprietar, pentru un timp limitat renovări/reparații/montaje, situație care presupune modificarea.nr.pers numai ptr. perioada executării lucrărilor.
Art.5 În cazul în care, un proprietar/chiriaș nu declară, sau declară mai puține zile/persoane față de găzduirea pe care acesta a acordat-o, Președintele.Asoc. este obligat să dispună ca apartamentului în culpă să i se modifice Nr.pers.(începând cu prima listă ce se va afișa) și ca respectivului Propr.Apt. să i se aplice o sancțiune/penalitate egală cu suma cheltuielilor repartizate pentru o persoană rezultate din ultimele 4 Liste.Lunare deja afișate(anterior zilei aplicării Sancț.).
Sancțiunea/Penalitatea se debitează din Fondul de Rulment al Apt. în culpă, cu obligația Administratorului/Contabilului de a credita F.S.I.P.C. exact cu aceiași sumă și cu obligația proprietarului penalizat de a reface F.Rulm. prin contribuție (conform Liste.Lunare ulterioare sancțiunii).
Art.6 Penalitatea(sancțiunea) de la Art.5 din prezenta CONVENȚIE, este obligatoriu de aplicat, numai dacă este îndeplinită condiția de a exista cel puțin două sesizări scrise din partea a două persoane diferite, care nu locuiesc în același apartament și care nu sunt rude. Din sesizări, trebuie să reiasă explicit perioada în care apartamentul reclamat a găzduit un număr mai mare de persoane decât cel declarat și care este numărul exact de persoane care au fost găzduite, sau sunt găzduite vremelnic.
Art.7 Prezenta Convenție se aplică începând cu Lista Septembrie 2014.
Preș.: Argintaru M. / Vicepreș.: Nu a participat la ședință/ Membru: Filip.P. C. 

DECIZIA(HOTĂRÂREA) Nr. 015 – din 15.06.2017
* S-au luat în considerare toate sesizările/cererile, din ultimii patru ani, cereri ce au fost adresate asociației fie în legătură cu scoaterea/includerea unei persoane în Listele.Lunare(Ap. : 1, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 31), fie în legătură cu necesitatea ca apt.nelocuite să achite lunar cotele ptr. 1pers(Ap.3, 5, 7, 20, 28, 33). Răspunsurile Asoc. la aceste cereri au invocat Dec.Com.Ex. validate prin H.Ad.Gen., dar și faptul că de modul de calcul petenții au beneficiat ani în șir, atunci când a fost vorba de „alții”.
Această situație, afectează repartizarea echitabilă a cheltuielilor.Asoc/nr.persoane și împotriva regulilor/așteptărilor/cutumelor stabilite între membrii comunității(în aprox. 10 ani de existență a asoc.), urmează a fi dezavantajați cei dispuși să respecte regulile.
** S-a avut în vedere expunerea de motive a Președintelui Asociației, care a subliniat că singurul contract al cărui cost este exprimat Lei/pers este cel cu REBU, că retribuțiile îngrij.sc+fem.serv. nu pot fi crescute/scăzute în fcț.de.nr.pers., că materialele de igienă curățenie sunt achiz. indiferent de nr.pers., că proprietarii au obligația de a asigura igiena și siguranța proprietății indiviz deținute și că ascensorul este proprietate.comună.indiviză (în plus, legea impune obligatoriu abonament.lunar ptr.funcționare.lift).
S-au avut în vedere și amendamentele aduse de membrii Com.Executiv la macheta de hotărâre.
*** În conformitate cu L230/2007 -Modificată-Consolidată Art.30 și Art.47, pentru a asigura echitatea în legătură cu Dec.Com.Ex.001/2008(modif.în.2012)pct.VII + Dec.Com.Ex.004/2009

COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
DECIZIE
cu privire la repartizarea prin listele lunarea cheltuielilor lunare efectuate de asoc. ptr. gospodărire și pentru siguranța/igiena condominiului

Art.1 Se anulează/abrogă prevederile pct-ului VII din Dec.Com.Ex.001/2008.
Art.2 Se anulează/abrogă prevederile Art.1 din Dec.Com.Ex.004/2009.
Art.3 CHELTUIELIE al căror PREȚ UNITAR NU ESTE EXPRIMAT în Lei/PERS., se vor repartiza către fiecare Apt. proporțional cu cota deținută din proprietatea comună. Toate cheltuielile efectuate de Asoc. pentru a asigura circulația.în.siguranță, curățenia și igiena proprietății comun.indiviz deținute se vor repartiza în proporție de 100%, cu expepția costurilor cu energia.electrică care se va repartiza doar în proporție de 70% (considerând că restul de 30% este influențat de nr.pers.din.condominiu).
Repartizarea proporțional cu cota deținută, se justifică prin obligația proprietarilor de a se asigura că proprietatea acestora nu produce pagube iminente altor persoane/proprietăți.
Art.4 CHELTUIELIE al căror PREȚ UNITAR ESTE EXPRIMAT în Lei/PERS. + 30% din costurile cu energia.electrică, se vor repartiza către fiecare Apt. proporțional cu Nr.PERSOANELOR care au domiciliul stabil în Ap./condominiu + persoane care locuiesc/lucrează vremelnic(Dec.014/2014).
Art.5 Prezenta se aplică începând cu Lista Mai 2017.
Preș.: Argintaru M. / Vicepreș.: Filip.P. C. /Membru : Oprea C.


DECIZIA Nr. 016 – din 27.08.2017
privind CONSTITUIREA „FONDULUI MODERNIZARE LIFT”
   * S-a luat în considerare raportul verbal al Preș.Asoc. față de situația achiziționării/montării componentelor ascensorului ce trebuie înlocuite pentru a asigura buna fucționare a liftului, în condiții de sigurață impuse prin norme(obligație a Comitetului Executiv și a fiecărui proprietar în parte):
   a) (numai)pe baza informațiilor obținute de la firma care asig.mentenanța liftului, în Aprilie.2017 membrii.asoc au fost informați despre necesitate și despre costurile/conținutul/efectele modernizării(în scris toate.Ap+Afișaj). Toți propr. au avut posibilitatea de a alege între două variante cost/echipare. Au fost exprimate numai 13voturi.în.scris, dintre care 10voturi au fost pentru varianta mai ieftină(fără uși automate.cabină).
     b) Costurile votate(2800Euro) ar fi putut să fie plătite din fondurile.Asoc. și ar fi presupus recu-perarea prin listele.lunare în 12rate(începând cu Lista.Iun.'17 pentru a nu avea probleme cu banii în sez.rece).
 c)În perioada 1Mai-1.Iulie.2017, au fost contactați în scris, 6 producă-tori/importatori de panouri.comandă(4din.București). Au răspuns doar două : Lift.Kram(telef.) și MLB.Lider.Ascensor(Nu au răspuns din Cluj+Brașov și nici firmele f.mari Otis+Schindler care doresc doar lucrări noi).
Este de menționat că nici o firmă nu afișează prețuri(nici măcar în Euro). În urma cererilor a reieșit:
- Sunt două categorii de pers.jurid. atestate.pt.mentenanță și atestate.pt.montaj. Nu poate fi omologat.metrologic liftul, dacă montajul este făcut de pers.atest.mentenanță. Prețurile votate de membrii(în Apr.'17) au ținut cont de promisiunea celor care ne asigură mentenanța(„vă montăm noi, este și interesul nostru să fie în regulă...”), însă varianta cade din cauză că nu se va obține schimbarea datelor/seriilor din „cartea.Liftului”, iar oprirea/sigilarea ascensorului va fi iminentă.
- Lift.Kram a răspuns telefonic solicitării.scrise a Asoc. Doreau să notăm numărul singurei firme căreia îi furnizează panouri.comandă, ptr ca aceștia să ne facă o ofertă(material+manop.). Au refuzat să transmită prin e.mail ceea ce ne îndemnau la telefon.
- MBL.Lider.Ascensor au fost singurii care și-au asumat un răspuns în scris din care a reieșit că :
c).1.  Trebuie omologate metrologic lucrările pe care le dorim (diferență între montaj și mentenanță)
c).2.   Nu își asumă responsabilitatea de a livra un.panou.viteză.variabilă pentru motorul pe care îl deține acum asoc. Au mai încercat și au avut „probleme.mari”. Pt. motorul nostru oferă un panou generație veche(fără.viteză.variab.) care împreună cu cablaj+comenzi este 2500Euro(fact.Proforma). Varianta aceasta „omoară” motorul mult mai repede și pt.că nu elimină zgomotul.scurt.puternic de la porniri/opriri. Actualul motor are 19ani, nu dă semne de „oboseală”, însă când le va da, este puțin probabil că va mai găsi cineva piese ptr. „motor/troliu.tip.Brașov”.
c).3.   Își asumă responsabilitatea(cu oricare montator.autorizat) dacă în afară de Panou.Vit.Variab.+Cablaj+comenzi.Cabină/et=3500Euro(fact.prof.), se va achiziționa și un motor/troliu.ultimă.generație cu preț informativ de 3000Euro. Total 6500Euro(aprox.30.000Lei), urmând ca Asoc. să aleagă/plătească un montator.autoriz(tabloul este config.de.MLB/14zile cu piese import, motorul vine în 30zile import.Italia).
Președintele.Asoc. a subliniat că în Iulie-Aug.2018 F.Rep+FSIPC vor fi(cel mai probabil) între 14.000 și 15.000Lei. De asemenea, Preș.Asoc. a atras atenția că o eventuală creștere a F.Reparații, nu este o soluție, din cauză că legea obligă a se recupera prin liste  cheltuielile efectuate din acest fond(membrii ar achita suma de două ori : o dată la creșterea F.Rep. și o dată la recup.chelt.). Se propune constituirea unui Fond.Depozit.Modernizare.Lift în care fiecare Ap. să alimenteze lunar, proporțional cu cota.deținută, timp de 12luni începând cu Lista.Aug.2017, astfel încât să se acumuleze/scară 12.000Lei.        Diferențele de costuri se vor achita prin împrumut de la F.Rulment, pentru că achiziția/montajul se vor face pe timp de vară, iar F.Rulm. este dimensionat pentru lunile din sezonul rece. Ulterior, se vor recupera prin Liste.Lunare numai F.Rep.Actual+Eventuale împrumuturi din F.Rulment.
** În conformitate cu L230/2007 -Modificată-Consolidată Art.18, Art.30, Art.31, Art.46 și Art.47, pentru a asigura funcționarea pe termen lung, continuă și în siguranță a ascensorului.
                COM. EXEC. al As.Prop. CASA NOASTRĂ BL.V1, SC.1 emite :
                                                          DECIZIE 
privind CONSTITUIREA „FONDULUI MODERNIZARE LIFT” (FML)
Art.1 Începând cu Lista.August.2017 se constituie „Fond Modernizare Lift” (FML), astfel încât prin rate egale lunare, timp de 12Luni, FML să acumuleze 12.000,00LEI.
Ascensorul este proprietate indiviz deținută de toți proprietarii, repartizarea în liste se va face proporțional cu supr.deținută(din propriet.comună) de către fiecare Apt.
Art.2 FML va funcționa ca un depozit, urmând a fi folosit exclusiv pentru Modernizarea Ascensorului. Din FML nu se pot face alte cheltuieli, nici împrumuturi către alte fonduri ale Asociației. Nu vor putea fi considerate cheltuieli legitime(din.FML) nici reparațiile liftului sau mentenanța acestuia(cu configurația actuală, respectiv panou.comandă+comenzi+motor/troliu existente).
Art.3 Evidența contabilă a FML se va face separat față de celelalte fonduri ale asociației, cu evidențierea distinctă în listele lunare, cu chitanță separată(indicativ.fond în Nr.Chit. ptr. FML : .4.) și cu afișare/postare săptămânală a sumei încasate de la constituirea acestuia și până la folosirea acestuia(conf. Art.2).
Art.4 Contribuțiile lunare ale proprietarilor către FML nu pot fi supuse penalităților de întârziere.  Asoc. va considera(săptămânal) prima plată/Ap. ca fiind plată.parțială, casierul va reține și va elibera chitanță în primul rând pentru contribuțiile.la.FML(identic se va proceda și în cazul plăților prin O.P.). Președintele.Asoc. are obligația de a instrui Casierul.Asoc. astfel încât să nu existe excepții în momentul unei încasări(ca și în cazul penalităților de întârziere, ce trebuie încasate înaintea restanței).
Art.5 Ulterior achiziționării echipamentelor pentru modernizarea liftuli, cheltuielile efectuate din FML nu se vor recupera prin liste(excepție vor face eventualele restanțe).

Președinte.Com.Ex.      Vicepreședinte.Com.Ex.                  Membru.Com.Ex.
Argintaru M.G.                  Filip. P.C.                                      Oprea C-tin.